PROMOCJE DO 50 % !
DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 500 

Wersje językowe
Regulamin Sklepu Internetowego

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NORDICDECORATION.COMSPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3. KOSZT I WARUNKI WYSYŁKI

4. FORMY PŁATNOŚCI

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZWROT PRODUKTU

6. REKLAMACJE

7. ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z OFERTĄ

8. GWARANCJA

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nordicdecoration.com prowadzony jest przez Firmę Nordic Decoration spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 77 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000376761, NIP 6762436041, REGON 121455586, adres poczty elektronicznej: shop@nordicdecoration.com, numer telefonu infolinia :+48 6613225551.2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

1.3. Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Nordic Decoration. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.5. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, a w szczególnych wypadkach telefonicznie lub drogą mailową.

1.6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

1.7. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

1.8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

1.9. Zmian w zamówieniu można dokonać w terminie 2 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Skuteczna zmiana w zamówieniu wymaga podpisu Kupującego lub akceptacji w formie e-mail.

1.10. Sklep Nordic Decoration zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

1.11. Mimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie gwarantuje, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.12. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Sklep Nordic Decoration może sprzedawać również rzeczy używane, informując wcześniej Kupującego o tym fakcie.

2.2. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

2.3. Kupujący dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.nordicdecoration.com Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. Przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku produktów na zamówienie następuje po wpłacie ustalonej w zamówieniu zaliczki, nie mniej jak 50% wartości zamówienia. Termin wpłaty zaliczki wynosi 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w terminie, zamówienie automatycznie zostanie anulowane. Zaliczka może być pobierana przez Sklep również w przypadku towarów będących w magazynie Sklepu.

2.5. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest aktualnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.6. Złożenie przez Kupującego zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośrednio przez stronę www) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego produktu. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będą to 24 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy - w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend.

2.7. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Kupującego, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Kupującego w ciągu 24h, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w ciągu 24h od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Wniesienie przez Kupującego uwag do przesłanego potwierdzenia w ciągu 24h od jego otrzymania wstrzymuje realizację zamówienia. Sklep wszczyna realizację zamówienia jeśli kupujący w ciągu 24h od otrzymania potwierdzenia nie wniósł uwag.

2.8. Sklep Nordic Decoration zobowiązuje się powiadomić Kupującego o kompletności jego zamówienia. Od dnia powiadomienia Kupujący powinien w ciągu 7 dni dokonać dopłaty do zamówienia. Po otrzymaniu dopłaty, Sklep Nordic Decoration skontaktuje się z Kupującym celem umówienia dostawy. Kupujący powinien umówić się na dostawę towaru w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep możliwości dostawy.


 

3. KOSZT I WARUNKI WYSYŁKI

3.1. Produkt zamówiony wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3.2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich -operator logistyczny Apaczka.

3.3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew, przelew natychmiastowy lub przelew 24” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

3.4. Z przyczyn zewnętrznych, niezależnych firma Nordic Decoration zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy zamówionych produktów, Kupujący będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczną. Podawane terminy realizacji są terminami planowanych dostaw przez producenta, nie są terminami wiążącymi. Kupujący otrzymujący towar firmą kurierską ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych oraz kompletności dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia do budynku o ile nie uzgodniono innych warunków dostawy.

3.5. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Kupującego Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

3.6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

3.7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.4. FORMY PŁATNOŚCI

4.1 Sklep udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: - płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki- płatność gotówką przy odbiorze osobistym- płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

Bank: Santander Bank Polska S.A.   Numer rachunku: 55 1090 1665 0000 0001 1702 7105


- płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Shoper Płatności Blue Media S.A. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Blue Media S.A. – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 złotych w całości opłacony, NIP: 585-13-51-185, REGON 191781561.

Shoper Płatności obsługuje bezpieczne transakcje kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

4.2 Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności jakich użył Kupujący.
5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

(dotyczy zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego)5.1.

Formularz zwrotu towaru do pobrania.

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.5.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Kupującego, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji z zamówienia nieprefabrykowanego przez Kupującego w terminie do 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, podlega ona całkowitemu zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego po upływie 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, nie podlega ona zwrotowi.

5.3. Zwracany w trybie odstąpienia od umowy produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5.4. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie/ okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z prawa zwrotu towaru, należy najpierw drogą e-mailową reklamacje@nordicdecoration.com  poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres podany w formularzu zwrotu towaru . W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

5.5. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć droga listową na adres Nordic Decoration Sp. z o. o., ul. Szlak 77, 31-153 Kraków lub mailową na adres reklamacje@nordicdecoration.com oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

5.6. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dowodem zakupu, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego drogą elektroniczną lub, na specjalne życzenie, drogą listową. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zgodności faktury korygującej przez Kupującego, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto w terminie 14 dni kalendarzowych.

5.6.1 Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności jakich użył Kupujący.

5.7. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

5.8. Kupujący odsyłając towar do Sklepu (zwrot na skutek odstąpienia) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło do jego uszkodzenia, zniszczenia.Sklep zastrzega sobie prawo pobrania opłaty związanej z obsługą zwrotu towaru w przypadku gdy produkt zwracany wymaga ponownego sprawdzenia , przepakowania ,wyczyszczenia , wymiany opakowania czyli wszystkich czynności mających na celu przywrócenia 100 % wartości produktu do ponownej sprzedaży.(art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

5.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep da taką możliwość, Kupujący pokrywa ewentualne różnice w cenie. Kupujący pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany produktu, które nie leżą po stronie Sklepu.

5.10. Wymiana produktu na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.6. REKLAMACJE

6.1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady towaru przysługują mu uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz z ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.W przypadku produktów nowych Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany (nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

6.2. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony produkt nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzeń. Brak dokonania aktów staranności może skutkować odmową uznania reklamacji przez firmę kurierską/ przewoźnika/ firmę transportową.

6.3. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą e-mail pod adresem reklamacje@nordicdecoration.com.

6.4. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Kolor drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu.

6.5. Do składanej przez Kupującego reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika, zewnętrznej firmy transportowej należy dołączyć protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą listem poleconym lub przesłać skany na adres e-mail: reklamacje@nordicdecoration.com
Czas na wezwanie kuriera w celu spisania protokołu szkody wynosi maksymalnie 7 dni. W przypadku braku pełnej dokumentacji,reklamacja zostanie odrzucona ze względów formalnych.
6.6. W przypadku odsyłania przez Kupującego reklamowanego produktu należy dołączyć do produktu dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Pobierz Zgłoszenie reklamacyjne

6.7. Dostarczenie reklamowanego produktu następuje do magazynu Sklepu, gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Adres, na który należy odesłać produkt zostanie podany w e-mailu do Kupującego. Kupujący powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Kupującemu informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji (pozytywnie, negatywnie).

6.8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Kupujący powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Kupującego.

6.9 W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz  podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 

7. ZGODNOŚĆ TOWARU Z OFERTĄ

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry typu PONY, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze typu PONY, przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.8. GWARANCJA

8.1. Sklep Nordic Decoration udziela na wszystkie swoje produkty 24 miesięcznej gwarancji.

8.2. Produkty używane oraz ekspozycyjne objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

8.3. Nie są objęte gwarancją wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie i o których konsument został poinformowany przed zakupem.

8.4. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.

8.5. Kupującemu służy prawo do ponownego wykonania wyrobu lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad w przypadku wad istotnych, jeśli ilość dokonanych napraw danego produktu przekroczy określoną liczbę napraw tego samego reklamowanego elementu, po których nadal następuje reklamowana wada, Sklep zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu postępowania gwarancyjnego.9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

9.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz zadania usunięcia ich z bazy danych sklepu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.nordicdecoration.com podając swój adres e-mail i hasło.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000nr22poz.271zezm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

10.2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

10.2. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

10.3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego produktu i uregulowania należności za zamówione produkty zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

10.4. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

10.5. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

10.6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.nordicdecoration.com.

10.7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl